สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการอัคคีภัยเบื้องต้น        เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการอัคคีภัยเบื้องต้น  เนื่องจากสภาการพยาบาลทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาการพยาบาล และสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ จำนวนมากรวมทั้งประวัติความเป็นมาของพยาบาลไทย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ และตามภารกิจพิเศษ อีกทั้งเป็นสถานที่จัดประชุม อบรม และให้ความรู้แก่สมาชิก โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ได้ทราบถึงวิธีการป้องกันอัคคีภัย สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และจัดการอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และนายวีระเดช เกษบุญมี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมคณะจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรีเป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล ร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 คน