นายกสภาการพยาบาลเปิดการประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี ของสภาการพยาบาล         เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี ของสภาการพยาบาล  เรื่อง Ethics Mechanisms Enhancing Moral Competences of Nurse Educators, Staff Nurses, and Nurse Administrators” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมที่เป็นเลิศและมีศักยภาพในการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล  รางวัลองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรม รางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล รางวัลการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล (Moral Project) ประจำปี พ.ศ. 2566 และพยาบาลผู้ทำความดีได้รับรางวัลธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 และเปิดนิทรรศการผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสมรรถนะทางจริยธรรม และมีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลในองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกภาคส่วนที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล (IEC, NEC, NEC-W) พยาบาล/อาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาการพยาบาลและองค์กรพยาบาลสุขภาพทุกภาค และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมกว่า 593 คน

ภาพบรรยากาศการประชุม : drive.google.com/drive/u/0/folders/1ic9LBgHBUjqamli5Uit