ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program: DTP#5)ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ)

               สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program) ขึ้นเพื่อได้เรียนรู้ และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย ยุทธศาสตร์องค์กรและแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการออกแบบกระบวนงานหรือบริการดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยสามารถออกแบบวิธีการทำงานและกระบวนงานใหม่ที่ง่ายและสะดวกขึ้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการ และการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_jdownloads&task

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://docs.google.com/forms/d/e/1F

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ (เล็ก) 08-0045-3329  นางสาวรวิวรรณ ฟองเพชร (รุ่ง) 08-0045-3146 
หรือ E-mail : [email protected]