สภาการพยาบาลเข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2566     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยนิติกรสภาการพยาบาล ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2566 ในหัวข้อ 75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน “ศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน เพื่อระลึกถึงและร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน ณ ห้อง Conference Room ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ