คณะกรรมการบริหารเครือผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด จัดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร ประจำปี 2566      เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารเครือผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ได้จัดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร ประจำปี 2566 : เสริมสร้างความเข้มแข็งผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM โดยในการประชุมครั้งนี้มีบรรยายพิเศษ เรื่อง สภาการพยาบาลกับผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด และบทบาทของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด โดยอาจารย์ศิริมา ลีลาวงศ์ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง และประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด กิจกรรม Show and share ผลการดำเนินงานของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ทั้ง 13 เขต จากตัวแทนของผู้แทนสภาการพยาบาลทั้ง 13 เขต โดยอาจารย์วุฒิชัย สมกิจ และอาจารย์นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา กรรมการสภาการพยาบาล การบรรยาย เรื่อง การเป็นผู้แทนการสอบสวนและข้อจำกัด เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพที่ถือว่าผิดจริยธรรม และการดูแลภาพลักษณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล กรรมการสภาการพยาบาล และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ร่วมกิจกรรมเสวนาทิศทางการพัฒนาวิชาชีพและการยกระดับการทำงานของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด การรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในด้านการส่งเสริมสมาชิกสภาการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล โดยมีผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดเข้าร่วมประชุมมากกว่า 250 users