สภาการพยาบาลจัดประชุมจัดการประชุมออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 เรื่อง “Update กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศสภาการพยาบาล”     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จัดการประชุมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล” ครั้งที่ 1 เรื่อง “Update กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศสภาการพยาบาล” โดยมี อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล กรรมการสภาการพยาบาล และที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านกฎหมาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Update ข้อบังคับ เงื่อนไข และข้อจำกัดในการประกอบวิชาชีพ Pitfall ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพฯ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญให้ทันกาลอยู่เสมอ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กว่า 1,000 คน