คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนฯ จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวนทั้งสิ้น 14 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และนายกสภาการพยาบาล นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง