แจ้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกแห่ง ให้ทำฉลากบรรจุยาตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ พ.ศ. 2565      ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ. 2565 แจ้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกแห่งให้ทำฉลากบรรจุยาตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ. 2565