ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom online) ครั้งที่ 2      ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) “โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ครั้งที่ 2 เรื่อง “พยาบาลกับการบริหารงานพัสดุ” ในวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

 

-ไม่มีค่าลงทะเบียน
-ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
-รับจำนวนจำกัด 1,000 คน

 

     ** สำหรับพยาบาลแบบรายบุคคลที่สนใจไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 12.30 น. หรือผู้เข้าร่วมประชุมครบตามจำนวน 1,000 คน ผ่านระบบ Zoom online Meeting 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
- โครงการ
- กำหนดการประชุม

- คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติในการร่วมประชุมวิชาการ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online

MeetingMeeting ID : 933 1397 3131
Passcode: 359523

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์  02 596 7545 – 49