นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ      เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรพี่อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อรักษา สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และเพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ