คณะทำงานพัฒนาเกณฑ์และติดตามประเมินเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการเพื่อรับฟังการจัดทำเกณฑ์การประเมินเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานพัฒนาเกณฑ์และติดตามประเมินเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อรับฟังการจัดทำเกณฑ์การประเมินเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลคุณภาพ ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล และในระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและเพื่อรับฟังการจัดทำเกณฑ์การประเมินเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลคุณภาพ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการติดตามประเมินผล และคัดเลือกเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ ที่จะเป็น “เครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลแห่งคุณภาพที่มีความสำเร็จที่ยั่งยืน”

      ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สภาการพยาบาล นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาวิชาชีพ” กิจกรรมการประชุมมีการบรรยายและนำเสนอคู่มือเกณฑ์การประเมินเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลคุณภาพ โดยอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง ประธานคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์และติดตามประเมินเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล และกิจกรรมการอภิปรายเปิดรับฟังข้อคิดเห็นในการดำเนินการใช้เกณฑ์ฯ โดยคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์และติดตามประเมินเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล ซึ่งมีผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องสนใจเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ จำนวนกว่า 250 คน