มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2567     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ จัดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2567 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

      โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รับทราบกำหนดการจัดประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2567

     สำหรับในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้ผู้ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นรางวัลจากการคัดเลือกพยาบาลที่ทำคุณประโยชน์แก่วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง