มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ตามโครงการผลิตพยาบาลฯมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล

ตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดี

 

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา-พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ อาคารนครินทรศรี  สภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล  พล.ต.ต.องอาจ ชุณหะนนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคุณณิชาภา เจริญพานิช ผู้จัดการมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 3 จำนวน 49 คน ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาการพยาบาล จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตพยาบาลตามโครงการฯ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงบทบาทของการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีที่จะกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนเองต่อไป โดยมี ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และพล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

 

 

         ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการที่ในแต่ละปีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามจังหวัดชายแดน มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวนมากแต่ขาดโอกาสในการศึกษาในระดับสูงขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเพิ่มการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ พร้อมให้มีการบรรจุตำแหน่งพยาบาลเพื่อปฏิบัติงาน จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานที่บ้านเกิด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ