สภาการพยาบาลจัดงานประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล: บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี”       สภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล: บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และชมรม/สมาคมพยาบาลต่าง ๆ ร่วมจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมถึงผู้บริหารการพยาบาลมีความพร้อมในการก้าวข้ามข้อจำกัด สามารถออกแบบบริการ และการบริหารจัดการใหม่ให้เกิดความทันสมัย มีความรอบรู้เท่าทันความก้าวหน้าของความรู้และเทคโนโลยี อันเป็นการยกระดับการบริการวิชาชีพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และผู้นำทางการพยาบาลของประเทศเข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ของการประชุม

       ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พยาบาลไทย : กุญแจขับเคลื่อนความเป็นธรรมด้านสุขภาพ” และร่วมชมนิทรรศการผลงานด้านการบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ จากทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ รวมถึงได้พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่เข้าร่วมงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาการพยาบาล และบุคลากรของสภาการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ในงานนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพฯ จากทั่วประเทศ และอาจารย์พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน