ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9

       สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ สัตวแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ครั้งที่ 9  ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) : บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี” (The Challenges of One Health: The Roles of Biosciences and Chemistry) เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งเป็นการแสวงหาแนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระหว่างสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างเสริม สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการประชุมจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://pc9.cri.or.th/