ขอเชิญผู้ที่สนใจอ่าน e-book ประวัติความเป็นมาการดำเนินงานของสมาพันธ์สภาวิชาชีพ และภารกิจของสภาวิชาชีพที่เป็นองค์กรสมาชิก 11 สภา      สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล  สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์  สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกใบอนุญาตและควบคุมการประกอบวิชาชีพของ 11 วิชาชีพในประเทศไทย   คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ วาระปัจจุบัน ได้จัดทำหนังสือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย 2567 รวบรวมประวัติความเป็นมา การดำเนินงานของสมาพันธ์สภาวิชาชีพ และภารกิจของสภาวิชาชีพที่เป็นองค์กรสมาชิก 11 สภา เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจและผู้ประกอบวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและใช้ประโยชน์  

ผู้สนใจอ่าน e-book : Click