สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช”     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ครั้งที่ 4”  เรื่อง “กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช” โดยมี อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล กรรมการสภาการพยาบาล และที่ปรึกษาของสภาการพยาบาลด้านกฎหมาย และ พว.สกาวรัตน์ พวงลัดดา พยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice nurse : APN)  พยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างเสริม เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่พยาบาล ในการปฏิบัติหน้าที่การพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ และปลอดภัยจากการถูกร้องเรียนทาง ด้านจริยธรรมและกฎหมายบ้านเมือง  ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กว่า 1,000 คน