การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฏิบัติ