เยี่ยมชมสภาการพยาบาล 

 
   

 

 

       คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยปทุมธานี นำคณะนักศึกษาเข้าดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของสภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561