สภาการพยาบาลลงพื้นที่ รพ.น้ำพอง ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ 

         จากการที่สภาการพยาบาลได้ตระหนักถึงปัญหาประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะติดบ้านติดเตียง พยาบาลซึ่งเป็นกำลังหลักในระบบสุขภาพต้องสามารถให้บริการสุขภาพได้ครอบคลุมรอบด้าน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ วิเคราะห์รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ โดยทำการศึกษาใน 5 พื้นที่ ได้แก่ รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น, รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี, รพ.สระบุรี, รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และ รพ.สิงหนคร จ.สงขลา 

         และเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป สภาการพยาบาล นำโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล จึงได้เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุของโรงพยาบาลน้ำพอง และศูนย์การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนในการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพดังกล่าว พร้อมกันนี้นายกสภาการพยาบาลได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรของโรงพยาบาลน้ำพองที่ทุ่มเทและร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิทธิสินทรัพย์ โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา