สภาการพยาบาลร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้การดูแล (Care giver) และเจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วย (Ward Clerk)รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้การดูแล (Care giver) และเจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วย (Ward Clerk) โดยมี ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ซึ่งหลักสูตรการเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้การดูแล (Care giver) และเจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วย (Ward Clerk) เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นในความร่วมมือระหว่าง สภาการพยาบาลและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยผู้ให้การดูแล (Care giver) และเจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วย (Ward Clerk) นั้น เป็นสมาชิกในทีมทักษะผสมผสานของพยาบาลวิชาชีพ และเพื่อให้การดูแลผู้ป่วย ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังระยะยาว และผู้สูงอายุ ได้มีการจัดการระบบการดูแลและรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ภายใต้การปฏิบัติงานของทีมทักษะผสมผสานของพยาบาลวิชาชีพ คณะกรรมการเตรียมการฝึกอบรมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา วางนโยบายเพื่อบริหารการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งวางแผนการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งในการฝึกปฏิบัติจริง