ร่วมแสดงความยินดีแด่คณะกรรมการสภาการพยาบาลที่ได้รับรางวัลในโอกาสต่างๆรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาการพยาบาล มอบของที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีแด่กรรมการสภาการพยาบาลที่ได้รับรางวัลในโอกาสต่างๆ อาทิ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาพยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข, นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการกองการพยาบาล, รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ในโอกาสได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทสรรหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย, ดร.จงกลณี จันทรศิริ ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ, นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 สาขาการพยาบาลในชุมชน ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8/62 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562