รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เรื่อง “จริยธรรม ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” เนื่องในโอกาส วันสถาปนา สภาการพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน ณ ห้องราชนครินทร์ สภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ เรื่อง “จริยธรรม ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในหน่วยงานของตนในอนาคต ซึ่งมีหน่วยงานและสถาบันทางการพยาบาลต่างๆ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมแสดง โดยมีผลงานวิจัยที่ส่งประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2562 ในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล

2.การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล

3.องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

4.การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล

5.การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล