คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำคณะนักศึกษาพยาบาล โครงการแลกเปลี่ยนจาก Saint Mary’s College ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำคณะนักศึกษาพยาบาล โครงการแลกเปลี่ยนจาก Saint Mary’s College ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของการพยาบาลไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจการทำงานขององค์กรที่ดูแลวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลของสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562