สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯเมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE) อายุ 92 ปี จากประเทศบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) อายุ 88 ปี จากประเทศญี่ปุ่น อันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนายกสภาการพยาบาล และทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ กล่าวว่า มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รางวัลนี้ได้จัดให้มีขึ้นปีละ 1 รางวัลทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้งานพระราชทานรางวัลดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา กล่าวว่าต่อไปว่า มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2562 ปรากฎว่า ในปีนี้ มีผู้ที่สมควรได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE) อายุ 92 ปี จากประเทศบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) อายุ 88 ปี จากประเทศญี่ปุ่น ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งสองท่านนี้ มีผลงานด้านการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลท่านแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร. คูเป้ มอกเว ชาวบอตสวานา เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศบอตสวานา จากยุคมืดสู่ความเจริญรุ่งเรือง และได้รับยกย่องให้เป็นมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่ทั้งในบอตสวานาและภูมิภาคแอฟริกาใต้ อีกทั้งท่านได้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา สหภาพแห่งนี้ได้เป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรทั้งในระดับภูมิภาคตะวันออกกลางและใต้ของแอฟริกา รวมทั้งสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ นอกจากนั้นท่านยังร่วมก่อตั้งองค์กรต่างๆ ทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศต่างๆ ได้แก่ มาลาวี ซิมบับเว และแอฟริกาใต้อีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละท่านได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพสุขภาพรวมทั้งพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ และได้ประสาน องค์การอนามัยโลก (WHO) ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลให้ครอบคลุม เรื่อง มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ จนสามารถลดอัตราการตายของมารดาและทารก ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของบอตสวานาลงได้ จากการผลักดัน ของ ดร.ครูเป้ มอกเว นับว่าท่านได้ยกระดับการศึกษาพยาบาล โดยก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกสำหรับสตรีผิวดำแห่งแรกในภูมิภาคแอฟริกาใต้ อันส่งผลให้ท่านได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งเป็นสตรีผิวดำคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ จึงกล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการพัฒนาการบริการสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศบอตสวานา และประเทศแอฟริกาใต้ โดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นการยกสถานะของสตรีอีกด้วย

ผู้ที่ได้รับรางวัลท่านที่สอง คือ ศาสตราจารย์จุนโกะ คอนโด ชาวญี่ปุ่น เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาพยาบาลในประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับการศึกษาของพยาบาล ท่านผลักดันให้เกิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ริเริ่มก่อตั้งสถาบันวิชาการพยาบาลศาสตร์และสมาคมการศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยและได้ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและนานาชาติ (Japan International Cooperation Agency-JICA) ในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลในประเทศอียิปต์และพัฒนาครูพยาบาลและผู้นำทางการพยาบาลสำหรับประเทศในแอฟริกาและปารากวัย

จากการที่ท่านเป็นครูสอนวิชาผดุงครรภ์ท่านได้ก่อตั้งสถาบันวิชาการสาขาการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นและร่วมก่อตั้งสมาคมผดุงครรภ์ อีกทั้งยังเป็นนายกสมาคมผดุงครรภ์คนแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านได้ผลักดันให้มีการกำหนดบทบาทและสมรรถนะการผดุงครรภ์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดนอกจากนี้ท่านได้ก่อตั้งสถาบันการประเมินการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผดุงครรภ์

นับว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ผลงานที่สำคัญของศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะสตรีและเด็กแรกเกิด อันนำไปสู่การพัฒนาการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและนานาชาติอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล