ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต" พร้อมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ ความสำคัญและการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพในการดำเนินงาน พัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของ 5 วิชาชีพ ในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 5 สภาวิชาชีพ เรื่องการพัฒนาการผลิตและกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สภาการพยาบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกประเด็นตามบันทึกข้อตกลง ตั้งแต่ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2562 ได้มีการติดตามผลการนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้ในปีการศึกษา 2561 พร้อมกับการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอน เพื่อให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำหรับครูผู้สอน ที่ครอบคลุมการทำความเข้าใจหลักการ แนวคิดของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แนวทางการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเชิงระบบในการจัดการเรียนการสอน วิธีสอน การประเมินผล การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้สอนนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียนต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา

ในการประชุมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ อาทิ การขับเคลื่อนของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ประธานคณะทำงานฯ , Effective Teaching and Assessment in RDU โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การใช้สื่อออนไลน์ในการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Module for teaching in RDU โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมทำกิจกรรมกลุ่มย่อยในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และนำเสนอผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2562