สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดแถลงข่าวการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ และ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ด้านการพยาบาล ร่วมแถลงข่าว การจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลในฐานะกำลังสำคัญในทีมสุขภาพที่จะดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ ความร่วมมือร่วมใจของพยาบาลไทย ในการแสดงพลังและศักยภาพของวิชาชีพการพยาบาล และเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในยุคที่ระบบบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการบริการสุขภาพ และสารสนเทศ เพื่อตระหนักในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการศึกษา การบริการ การบริหาร และการวิจัย ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันสมัย และร่วมทบทวนข้อยุติร่วมกันในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสนับสนุนการบริการพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ความร่วมมือในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างมวลหมู่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.thainurse.org