รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เปิดการประชุมฯ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง Nursing Profession 5.0: Leader Pave the Wayเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Profession 5.0 : Leader Pave the Way” พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 และ Insight & Inspiration : The Heart of Leaders ในฐานะผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาผู้นำการพยาบาลในระดับนโยบาย ประจำปี 2561

สำหรับปี 2562 นี้ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกำหนดจัดงานในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 และจัดประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไทย โดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE-MOGWE) จากประเทศบอตสวานา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) จากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ ตลอดจนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ในปีต่าง ๆ ร่วมเป็นเป็นองค์ปาฐกของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ Leader for the New Era โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Nursing Profession 5.0 : Leader Pave the Way โดยศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำปี 2558 พร้อมร่วมอภิปรายเรื่อง Creating System & Human Development: Pave The Way to be the Leaders โดยรองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำปี 2561 และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำปี 2559 และหัวข้อ Team : An Essential Tool for Successful Leaders โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำปี 2562 และ ดร.จงกลณี จันทรศิริ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล