อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชา NSI 111 Introduction to Nursing Profession and Nursing Science โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Study The History of Nursing in Thailand” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562