คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของสภาการพยาบาลกับระบบสุขภาพ และระบบการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพของบริการสุขภาพ รวมทั้งกระบวนการพัฒนาและควบคุมคุณภาพการบริการสุขภาพในบริบทของสภาการพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562