การรับรองสถาบันการศึกษา- รายชื่อสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง(สถาบันที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)

- รายชื่อสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง(สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา)

-รายชื่อสถาบันที่ผ่านการประเมินความพร้อมโครงการจัดตั้งเพื่อขอเปิดสถาบันการศึกษาฯ

- ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562

- ขั้นตอนการขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

- การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันที่เปิดดำเนินการรับนักศึกษาพยาบาล ปีที่2 - ปีที่4