คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงาน สภาการพยาบาลคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 97 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล เพื่อศึกษาประวัติของพยาบาลในประเทศไทย และฟังบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ และการบริหารองค์กรวิชาชีพของสภาการพยาบาล และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักรู้และเป็นพื้นฐานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562