ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู้การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อดูแลแบบประคับประคองในการบำบักทางการพยาบาลชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง
ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล
(
Apply Artificial Intelligence to Complementary Nursing
Therapeutic in Palliative Care)  ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี
กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ

หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่