วารสารสภาการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ในการประเมินรอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13 และประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563 – 2567 โดยวารสารสภาการพยาบาล ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย และจัดให้อยู่ในวารสารวิชากลุ่มที่ 1 ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้

ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสภาการพยาบาล สามารถส่งบทความเข้าระบบได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC

ติอต่อกองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล โทร.02-596-7521