คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ จาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Semarang Health Polytechnic สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวนทั้งสิ้น 54 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563