คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประเด็นทางวิชาชีพการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563