คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาการพยาบาล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล