ขอเลื่อนการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ในวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563สภาการพยาบาลขอเลื่อนการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี

ตามที่ สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำทีมผู้แทน สภาการพยาบาลประจำจังหวัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๔ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี นั้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการรวมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก สภาการพยาบาล จึงขอเลื่อนการประชุมวิชาการฯ ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดในวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งจะเรียนให้ท่านทราบต่อไป