สภาการพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเรื่อง “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลเชิงคลินิก” 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก” เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือน สายงานพยาบาลวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการสร้างทักษะ นวัตกรรม และองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก โดยการจัดประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สภาการพยาบาล สำนักวิชาการสาธารณสุข และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหัวหน้าพยาบาลกว่า 200 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สภาการพยาบาล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สภาการพยาบาลกับการสนับสนุนความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ” ด้วยสภาการพยาบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งเป็นบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่มีจำนวนมากที่สุด หรือร้อยละ70 โดยสภาการพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

อีกทั้ง สภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการพัฒนาและรับรองหลักสูตรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถให้กับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป