นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ เพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health Systemเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบเรื่องหลักสูตร คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 2 คณะกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน ณ สภาการพยาบาล

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน/ผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะของพยาบาล วิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปัจจุบัน พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญและนำไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในระบบสุขภาพอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายเรื่อง “The Future of Health System : Disruptive Innovation and COVID-19” รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ บรรยายเรื่อง “Curriculum Design for Digital Age” ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา สู่วิทย์ และนาวาอากาศเอกหญิง ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ความต้องการ/ความคาดหวังของประชาชน ผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะพยาบาล ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาที่จำเป็นในหลักสูตรตามมุมมองของอาจารย์และนักศึกษา”

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมวิเคราะห์ นำเสนอ และวิพากษ์ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะนำไปสรุปร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในระบบสุขภาพอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ต่อไป