อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (Community Engaged Nursing Education) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบเรื่องหลักสูตร คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 3 คณะกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน ณ สภาการพยาบาล

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการศึกษาโดยพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในประเทศไทยและต่างประเทศ นำเสนอสถานการณ์ข้อเท็จจริง ข้อพิจารณาที่เป็นประเด็นสำคัญและมีผลกระทบต่อการพัฒนาพยาบาล พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษาพยาบาลต่อชุมชน เพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบัณฑิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพชุมชนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง Community Engaged Health Education ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี นำเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการศึกษาโดยพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วม และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ร่วมเสวนาเรื่อง Community Engagement in Nursing Education

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมวิเคราะห์ นำเสนอ และวิพากษ์ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะนำไปสรุป “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ต่อไป