คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำนักศึกษาพยาบาล ในหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการทางการพยาบาล เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล และการเป็นพยาบาลมืออาชีพ”  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล