นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาลเมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน ณ ห้องราชนครินทร์ สภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” จัดโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในหน่วยงานของตนในอนาคต ซึ่งมีหน่วยงานและสถาบันทางการพยาบาลต่าง ๆ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมแสดง โดยมีผลงานวิจัยที่ส่งประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2563 ในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศได้แก่
1)  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2)  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
3)  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
2. โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล” ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
3. รางวัลในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี 2563 จำนวน 26 ท่าน