ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
สภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรวิชาชีพ เห็นความสำคัญของการผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (Advanced Practice Nurse: APN) รวมถึงการพัฒนาบทบาทพยาบาล APN เพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาล APN ผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลผู้สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่จะช่วยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานเชิงประจักษ์ของพยาบาล APN ในสาขาต่าง ๆ
ในการนี้ สภาการพยาบาล ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563

ระบบจะปิดลงทะเบียนวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และสามารถชำระเงินได้ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เท่านั้น


ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

ประชุมแบบ Onsite ชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
(สมาชิกวิทยาลัยฯ/สมาชิกสมาคม APN 2,500 บาท) CNEU = 13.5

ประชุมแบบ Online ชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท CNEU = 7.5

 

- รายละเอียดโครงการ
- กำหนดการประชุม
- แนวทางการส่งผลงานวิจัย

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02 596 7573 ถึง 4