คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล บรรยายในหัวข้อ พลังของพยาบาลวิชาชีพต่อภาวะสุขภาพของประชาคมโลก : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการของการพยาบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของพยาบาลที่เปรียบเสมือนด่านหน้าในสถานการณ์ Covid-19 รวมทั้งภารกิจของสภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563