นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ประสบการณ์ผู้นำทางการพยาบาลกับการพัฒนาวิชาชีพ
     ด้วยสภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาการบริการและการวิจัยเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และผลักดันให้บริการพยาบาลไทยก้าวสู้ความเป็นบริการชั้นนำระดับนานาชาติ ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำทางการพยาบาลในทุกระดับให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้นำด้านวิชาการทางการพยาบาล และเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานวิชาการที่สะท้อนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใช้รูปแบบและวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้นำทางการพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนา และสามารถประเมิน วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถอดบทเรียน เพื่อการพัฒนางานบริการสุขภาพในเขตบริการได้อย่างเป็นระบบ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งสภาการพยาบาล ได้คัดเลือกผู้สมัครจำนวน 30 คน จากหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้นำทางการพยาบาลร่วมบรรยาย อาทิ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ, ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ, ศ.เกียรติ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล, ดร.กฤษดา แสวงดี การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล