นายกสภาการพยาบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาการพยาบาล และกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การยกระดับวิชาชีพในสถานที่ควบคุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สภาการพยาบาลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กับกระทรวงยุติธรรมโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับพยาบาลวิชาชีพในสถานที่ควบคุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และพ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามฯ เป็นสักขีพยาน
โดยข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้เฉพาะทางในการดูแลสุขภาพของผู้ถูกควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเข้ารับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข โดยครอบคลุมทั้งมิติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อสนับสนุนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในสถานที่ควบคุม จัดขึ้น ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร