สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากการที่สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงกำหนดให้มีผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในจังหวัด ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและขอบเขตการปฏิบัติงานของวิชาชีพ รวมถึงผดุงความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อให้ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหารสภาการพยาบาลและผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด สภาการพยาบาลจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล บรรยายในหัวข้อ สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการพยาบาล ร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต ประธานอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล บรรยายในหัวข้อ การผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล บรรยายในหัวข้อ บูรณาการนิเทศงานการพยาบาลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกจากนี้ยังการเสวนาในหัวข้อ ความคาดหวังและบทบาท การส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 ดร.สมพร เจษฎาญาณเมธา ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแห่งประเทศไทย นางมธุรส จันทร์แสงศรี อดีตประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน นายจักรินทร์ เคนรัง รองประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง