นายกสภาการพยาบาล เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและสมรรถนะการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่”  ซึ่งสภาการพยาบาลได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยที่กำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบัน และการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและเข้าสู่ยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (new normal society) ส่งผลให้วิชาชีพการพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพแห่งการปฏิบัติ ที่มีเป้าหมายคือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำเป็นต้องมีการทบทวนสาระและวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองความต้องการของสังคมในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากสถาบันการศึกษาการพยาบาล ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 350 คน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2563