สภาการพยาบาล โดยศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical Leadership Camp for Nursing Studentsสภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาล จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต และคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โดยมีนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 104 คน จาก 52 สถาบันๆละ 2 คน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีภาวะผู้นำทางจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปจัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรม (Moral Project) ให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคต